ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELBUCO B.V.
Meubels Particulier
Vastgesteld 7 november 2022.
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd (hierna: Overeenkomst), tussen Elbuco B.V., gevestigd te (5301 LA) Zaltbommel aan de Oude Bosscheweg 7 geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30041604 (hierna: Elbuco) en Huurder op grond waarvan Elbuco aan Huurder zaken en/of diensten levert, verhuurt en/of op andere wijze ter beschikking stelt (hierna: Product), van het ogenblik af, dat Huurder aan Elbuco om een aanbieding vraagt, dan wel Elbuco, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.
1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elbuco en Huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
1.3 Alle aanbiedingen van Elbuco geschieden vrijblijvend.
1.4 Elbuco behoudt zich het recht voor om bij huurder een kredietwaardigheidstoets af te nemen en op basis van zo’n toets een huuraanvraag af te wijzen of de overeenkomst te ontbinden.

2. Totstandkoming Overeenkomst
2.1 De Overeenkomst komt tot stand na (digitale) ondertekening door Huurder en Elbuco.
2.2 Huurder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien de Huurder uitdrukkelijk heeft verzocht om nakoming van de Overeenkomst door Elbuco gedurende de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen, is de Huurder wanneer de Overeenkomst op grond van dit artikel wordt ontbonden de huur verschuldigd voor de periode dat Huurder het Product in gebruik heeft gehad, alsmede de installatiekosten van € 150,00 per keer en de ophaalkosten van € 150,00 per keer.
3. Elbuco Service Plan
3.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst krijgt Huurder de keuze om deel te nemen aan het Elbuco Service Plan. De hoogte van het Elbuco Service Plan tarief, wordt éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.
3.2 Elbuco Service Plan behelst het volgende:
a. Ingeval Huurder tijdens de looptijd van de Overeenkomst komt te overlijden, vervalt voor zijn nabestaanden de verplichting huur te betalen vanaf het moment dat Elbuco schriftelijk door de nabestaande(n) van dit overlijden op de hoogte is gesteld;
b. De nabestaanden van Huurder mogen het gehuurde kosteloos blijven gebruiken. Elbuco is in dat geval niet gehouden aan onderhoud, reparaties of het ophalen van het Product.
4. Gebruik van het Product door Huurder
4.1 Huurder is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan zal Huurder Elbuco daarvan terstond telefonisch op de hoogte stellen.
4.2 Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
4.3 Huurder zal bij de aflevering en het gebruik van door Elbuco geleverde producten, alle instructies van Elbuco en de fabrikant van het betreffende Product opvolgen.
4.4 Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij Elbuco hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
4.5 Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Elbuco de toestand daarvan kan inspecteren.
4.6 Indien Huurder constateert, vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product voordoet dient hij Elbuco daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Huurder vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad. Elbuco is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.

4.7 In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet Huurder daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Elbuco onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.
4.8 Het door Elbuco aan Huurder ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Elbuco, tenzij Huurder het Product van Elbuco heeft gekocht als hierna onder artikel 10 bedoeld.
4.9 Huurder verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elbuco naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het Product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan derden in gebruik wordt gegeven. De Huurder verhuurt het Product niet onder en Huurder is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- of herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. Bij het niet naleven van deze verplichting is Elbuco, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van Huurder.
4.10 Huurder heeft het recht om gedurende de looptijd gebruik te maken van de éénmalige verhuisservice van Elbuco. Elbuco zal zorgdragen voor het verhuizen van het Product.
5. Huurprijs
5.1 De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het Product wordt geleverd. Huurder krijgt voor de eerste maand pro rata korting voor de dagen dat Huurder niet over het Product heeft kunnen beschikken.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.3 Elbuco heeft het recht om de huurprijzen jaarlijks te indexeren op basis van het inflatiecijfer voor de consumentenprijzen, de brandstofprijzen en de loonontwikkeling. Het indexeringspercentage wordt éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.
5.4 BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen aan de Huurder worden doorbelast.
5.5 Behalve wanneer de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit kan Elbuco de huurprijs gedurende de eerste drie maanden van de Overeenkomst niet verhogen.
5.6 De verschuldigdheid van eventuele opstartkosten wordt door Huurder en Elbuco schriftelijk overeengekomen. De opstartkosten dienen voorafgaand aan de aflevering van het Product te worden voldaan.
6. (Niet tijdige) betaling
6.1 Betaling van de eerste termijn van de huurprijs wordt gefactureerd bij de eerste maandelijkse betaling. Betaling van de vervolgtermijnen dient te geschieden maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor Huurder aan Elbuco toestemming geeft, dan wel per acceptgiro. Indien Huurder per acceptgiro betaalt, worden per betaling administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten worden éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.
6.2 Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. Deze aanmaning vindt maandelijks plaats.
6.3 Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst en komt Huurder in verzuim.
6.4 Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan Elbuco verschuldigd:
a. De wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag, tenzij er sprake is van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW in welk geval de wettelijke handelsrente per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd is;
b. Aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.
6.5 Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Elbuco gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal Elbuco de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.
6.6 Alle aan Huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Huurder is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.
6.7 Elbuco houdt zich aan de gedragscode Private Lease Retailgoederen waarin de rechten en plichten voor de Huurder en voor Elbuco duidelijk geformuleerd zijn. Deze gedragscode is te vinden op: https://vertrouwdleasen.nl.

7. Garantie, onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product
7.1 Alle door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Elbuco verstrekte aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient Huurder zich tot de bij Elbuco beschikbare specialisten te wenden.
7.2 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Elbuco de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.
7.3 Elbuco verricht noodzakelijk controles, onderhoud en reparaties aan het Product.
7.4 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft Elbuco het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.
7.5 Kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Elbuco, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt Elbuco in dat geval de kosten die Elbuco moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.
7.6 Controles, onderhoud en reparaties worden in beginsel door Elbuco bij Huurder uitgevoerd. Indien Elbuco het Product voor onderhoud en reparaties moet meenemen, zal Elbuco voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.
7.7 Indien het Product niet binnen een redelijke termijn kan worden gerepareerd, zal Elbuco zich inspannen voor (tijdelijke) vervanging van dit Product door een gelijk(soortig) Product. Is de hiervoor bedoelde vervanging naar het oordeel van Elbuco niet mogelijk, dan zal de huur over de periode dat de Huurder niet van het Product gebruik heeft kunnen maken door Elbuco worden gecrediteerd.
7.8 Huurder is verplicht om afdoende maatregelen te nemen om de kans op verlies of schade in relatie tot het onderhoud of de reparatie van het Product (zoals verlies van data op gegevensdragers) af te wenden en te beperken.
7.9 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Elbuco moet maken om het Product te repareren of te vervangen.
7.10 In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme, is Huurder aansprakelijk voor de schade en/of de vervangingswaarde van het Product.
8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Elbuco uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
8.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Elbuco slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis.
8.3 Elbuco is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.
8.4 Elbuco is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen van (of bij aanbieders/leveranciers van) energieleveranties en/of telecommunicatiediensten/verbindingen, het niet functioneren van accu’s en/of batterijen, kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade en alle andere oorzaken die niet aan Elbuco verweten kunnen worden of niet voor risico van Elbuco komen als gevolg waarvan de door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten niet (naar behoren) functioneren.
8.5 Huurder is gehouden zich gedurende de Overeenkomst te verzekeren tegen het risico van diefstal, verlies en/of beschadiging van het Product conform gebruikelijke voorwaarden. De kosten van verzekering komen voor rekening van huurder. Op eerste verzoek van Elbuco verleent huurder inzage in de polis van voornoemde verzekering.
8.6 Onverminderd het voorgaande, is Elbuco niet aansprakelijk voor eventuele herstelwerkzaamheden bij Huurder dan wel de daaruit voortvloeiende kosten voor Huurder als gevolg van deïnstallatie van het Product.

9. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging
9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.
9.2 Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen continueren. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.
9.3 Elbuco heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien:
a. Huurder insolvent is/dreigt te worden.
b. Huurder al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Huurder het faillissement wordt aangevraagd.
c. Beslaglegging of dreigende beslaglegging bij Huurder op zaken waarin of waarop zich zaken van Elbuco bevinden;
d. Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw voor Huurder is ingediend.
e. Huurder onder curatele is of zal worden gesteld.
f. Huurder zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Elbuco de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan.
Elbuco zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.4 De Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging door Elbuco vereist is indien:
a. Huurder overlijdt, tenzij Huurder deelneemt aan het Elbuco Service Plan als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
b. Het Product door diefstal niet meer in bezit is.
c. Het Product total loss is. Elbuco of een door Elbuco aangewezen derde bepaalt of het Product total loss is.
Elbuco zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.5 Na verloop van de termijn om de Overeenkomst te ontbinden als bedoeld in artikel 2.2 heeft Elbuco bij tussentijdse beëindiging het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:
a. Voor het ophalen van de goederen of de poging daartoe wordt € 150,00 per keer in rekening gebracht. In deze kosten zijn opgenomen de kosten van het plannen van het bezoek, het bezoeken van Huurder en de logistieke verwerking. Ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt teruggegeven.
b. Het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen of een deel daarvan met een maximum van 50% van de resterende huurtermijnen.
10. Beëindiging Overeenkomst
10.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Elbuco het recht het Product op te halen en geeft Huurder Elbuco toegang tot het Product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires. Eventuele data op in een Product aanwezige gegevensdragers zullen na beëindiging van de Overeenkomst en teruggave van het Product door Elbuco worden vernietigd. Elbuco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor ontstaat. Huurder is gehouden ter zake adequate voorzorgsmaatregelen te nemen.
10.2 Wanneer Huurder het Product bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst niet binnen een termijn van 8 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Elbuco aan Elbuco teruggeeft, is Huurder aan Elbuco een bedrag verschuldigd ter hoogte van de dan geldende vervangingswaarde van het Product. De vervangingswaarde van een product kan berekend worden met behulp van de volgende formule: huurprijs (incl. BTW) * resterende looptijd in maanden * 57%.
10.3 Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Elbuco heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Elbuco vastgesteld.
10.4 Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.
11. Diversen
11.1 Elbuco zal gerechtigd zijn de eigendom van het Product en de voor hem uit de Overeenkomst c.a. voortvloeiende rechten en verplichtingen, alsmede de gehele daaruit voortvloeiende rechtsverhouding, aan derden over te dragen. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Huurder bij voorbaat aan Elbuco de daarvoor vereiste toestemming of medewerking. Elbuco blijft jegens de Huurder naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij de Huurder en Elbuco expliciet anders overeenkomen.
11.2 Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Elbuco.
11.3 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.